Strona główna » Artykuły napisane przez Olga Kania

Olga Kania

Element Talks

Już w czerwcu w Warszawie kolejna edycja konferencji Element Talks 2019 .
W programie dwa dni wykładów i warsztatów z ekspertami z całego świata. Dla wszystkich zainteresowanych projektowaniem wydarzenie nie do pominięcia!
edf_pl1
Do 9 maja (lub do wyczerpania zapasów) bilety dostępne w najniższych cenach  ⬇️⬇️⬇️
Zainteresowanych prosimy o kontakt celem otrzymania kodu zniżkowego!

Zaliczenie – Teoria projektowania miast

Drodzy Studenci,

zaliczenie z przedmiotu Teoria Projektownia Miast odbędzie się 10.06 w sali 5 o godzinie 12:30.

Marketing terytorialny

Drodzy Studenci,

zajęcia grupy arch. Olgi Górnik odbędą się jutro w pokoju 401 (budynek WA) w godzinach 10:00 -12:00.

Prawo, ekonomika… – przypomnienie o płytach CD z projektem

Drodzy Studenci,

przypominamy, że na najbliższe ćwiczenia należy przynieść płytę CD zawierającą Wasz projekt w wersji edytowalnej (mile widziany a zarazem pomocny dla Waszych kolegów będzie też opis techniczny)

Marketing Terytorialny – omówienie zakresu ćwiczeń

Drodzy Studenci,

poniżej zamieszczamy informacje na temat ćwiczeń z przedmiotu Marketing Terytorialny, realizowanych przez nasz Zakład w roku akademickim 2018/19.

 

Miejsce ćwiczeń:
Sala D1/1, Działownia
Daty ćwiczeń:
26 marca, 9 kwietnia, 16 kwietnia w godz 11-12 30
Prowadzący Grupy:
dr inż. arch. Andrzej Hrabiec, arch. Olga Kania, arch. Olga Górnik (maksymalnie 34 osoby w grupie)
Harmonogram zajęć:
26.03 – Podział na grupy i rozdanie tematów, omówienie tematów. Grupa każdego prowadzącego będzie miała do zrealizowania inny temat.
9.04. – Korekty
16.04 – Oddanie prezentacji każdego studenta w formie wydrukowanej i zbindowanej w formacie A4.
Prezentacje wytypowanych osób podczas trwania ostatnich zajęć.
Każda grupa musi nagrać wszystkie 34 prezentacje na płytę CD i dołączyć przy oddaniu prac.
Temat zajęć:
W zamieszkiwanym bądź wybranym przez siebie mieście należy umiejscowić obiekt o funkcji zaliczanej do uciążliwych, kontrowersyjnych, np:
a.) tor wyścigowy
b.) spalarnia śmieci
c.) lądowisko
d.) wysypisko śmieci
Bardzo prosimy o taki wybór miast, aby nie powtarzały się w poszczególnych grupach.
Prezentacja ma ściśle określony schemat – liczy 4 slajdy robocze + 1 slajd- strona tytułowa.
Slajd 1:
Omówienie i przybliżenie charakterystyki danej uciążliwej funkcji, dane i parametry techniczne obiektów uznawanych za uciążliwe itp – do omówienia z prowadzącymi
Slajd 2:
Analiza sytuacji rynkowej w najbliższym otoczeniu – czy obiekt tego typu znajduje się w bliskim otoczeniu danego miasta? Czy jest potrzebny? Propozycja lokalizacji danego obiektu/obiektów w mieście na podstawie: dokumentów planistycznych lub w razie braku – propozycja na bazie własnych spostrzeżeń i obserwacji.
Slajd 3:
Plusy i minusy danej inwestycji; możliwości rozwoju i zagrożenia jakie dana funkcja stwarza; najczęstsze kontrowersje jakie wzbudza
Slajd 4:
Jakie działania i strategie marketingowe może podjąć lokalna władza aby przekonać mieszkańców do realizacji danej inwestycji?
Template do prezentacji do pobrania jest tu – WIS_PK_2019
Prosimy o zaniechanie inwencji twórczej w kwestii edycji szablonu strony tytułowej prezentacji – prosimy nie edytować strony 1 (oprócz uzupełnienia danych osobowych i informacji o grupach).

 

 

 

Uwaga! Grupa projektowa dr inż. arch. Hrabca!

Drodzy Studenci,

7.03.2019 zajęcia z Projektowania Urbanistycznego w grupie dr inż. arch. Andrzeja Hrabca nie odbędą się.

Rewitalizacja Terenów Zurbanizowanych – harmonogram zajęć

Zakład Odnowy Miast

Instytut Projektowania Miast i Regionów

Wydział Architektury

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki

 

Rok III semestr 6, rok akademicki 2018/2019.

 

REWITALIZACJA TERENÓW ZURBANIZOWANYCH

 

Wykłady prowadzący:

Dr hab. inż. arch. Bogusław Podhalański

Seminaria – skład zespołu dydaktycznego:

dr inż. arch. Andrzej Hrabiec,

mgr inż. arch. Olga Górnik.

 

 

Temat:

Projekty rewitalizacji terenów zurbanizowanych

 

CEL I PRZEDMIOT

Celem tego kursu jest zapoznanie się oraz krytyczna ocena materiałów dotyczących projektów rewitalizacji miast polskich i europejskich.

Efektem pracy semestralnej ma być referat obejmujący powyższe zagadnienia wykonany zgodnie z poniższymi wytycznymi.

 

ZAKRES MERYTORYCZNY REFERATU:

Część referatu wykonywana w grupach do 4 osób:

 

W pierwszej kolejności należy wybrać jeden z dziesięciu terenów zaproponowanych przez prowadzących w mieście Dębica. Każdy z terenów determinuje rodzaj rewitalizacji, a co zatem idzie jaki projekt rewitalizacji poszukujemy jako inspirację. Projekt ten opisujemy w zespole, według poniższych wskazówek:

 1. Podstawowe dane – wielkość miasta (powierzchnia), ilość mieszkańców.
 2. Nazwa projektu rewitalizacji oraz kiedy został zrealizowany.
 3. Omówienie projektu rewitalizacji ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn degradacji w rozbiciu na:

– degradacje przestrzenne,

– degradacje społeczno – ekonomiczno – gospodarcze,

– degradacje ekologiczne,

– degradacje kulturowe.

 1. Rodzaj struktury przestrzennej podlegającej degradacji teren: poprzemysłowy, powojskowy, pokolejowy, riverfronty, śródmiejski, posportowy.
 2. Omówienie problematyki kompozycji urbanistycznej pierwiastków artystycznych oraz omówienie sposobu zagospodarowania – idea, metafora.
 3. Ilustracje: powinny odzwierciedlać cechy przestrzenne sposobu przeciwdziałania degradacji terenu (rzuty/pierzeje/przekroje) oraz obrazujące ideę projektu rewitalizacji.

 

Część referatu wykonywana indywidualnie:

Należy, na co najmniej na 1 stronie ocenić krytycznie projekt rewitalizacji pod względem kryteriów: estetycznych, kompozycyjnych, behawioralnych, funkcjonalnych, komunikacyjnych. Następnie traktując ten projekt rewitalizacji jako inspiracje należy zasugerować jak zmieniłoby się zagospodarowanie wybranego terenu w Dębicy. Projekt należy wykonać na formacie A3, z co najmniej 1 stroną opisu, która powinna zawierać:

 1. Decyzje kompozycyjne i rozwiązania funkcjonalne oraz ruchu kołowego;
 2. Wybrane elementy małej architektury, a także rozwiązania materiałowe;
 3. Opis idei dotyczącej funkcjonowania danej przestrzeni.

 

ZAKRES I FORMA OPRACOWANIA REFERATU

Zakres ilościowy referatu (część wspólna):

– 10 – 12 stron formatu A4, czcionka 12 p, odstęp 1,5, wyjustowane „do bloku”;

– CD z opisem: (imię, nazwisko, tytuł referatu, rok akad. 2018/2019, wydział, sem. VI)

Opracowanie należy spiąć (zszyć) w formie trwałej wraz z płytą CD włożoną do „koszulki” zawierającą treść referatu (nie muzykę).

Zakres ilościowy referatu (część indywidualna):

– część indywidualną należy dołączyć do opracowania wspólnego, oddzielając je stroną tytułową z nazwiskiem i tytułem projektu, projekty należy opisać w formacie A4 (co najmniej 2 strony) i w formie rysunkowej na A3 (co najmniej 1 strona).

 

TERMINY / HARMONOGRAM

02 2019 Wykład: dr hab. inż. arch. Bogusław Podhalański: Przykłady dobrej praktyki projektowej – projekty rewitalizacji, wykład wprowadzający.

05. 03. WIŚ 1245 – 1415 sala H112 ćwiczenia, co 2 tygodnie – omówienie zakresu referatów, wybór tematów.

06. 03. WIL 915 – 1045 sala D09 ćwiczenia, co 2 tygodnie – omówienie zakresu referatów, wybór tematów.

07. 03. –Wykład: mgr inż. arch. Olga Górnik. temat: Rewitalizacja terenów poprzemysłowych.

13. 03. WIL 915 – 1045 sala 121 ćwiczenia, co 2 tygodnie – omówienie wyboru tematów.

14.03 –  Wykład: dr inż. arch. Andrzej Hrabiec: Przykłady dobrej praktyki projektowej – projekty rewitalizacji w Małopolsce.

Seminarium  – praca nad referatami w grupach.

21.03– Wykład: dr inż. arch. Andrzej Hrabiec: Prawne aspekty wynikające z Ustawy o Rewitalizacji.

Seminarium –praca ze studentami nad referatami.

28 03– Wykład: dr inż. arch. Andrzej Hrabiec: Przykłady dobrej praktyki projektowej – projekty rewitalizacji w Europie i na Świecie, część I.

Seminarium  – omówienie oceny klauzur, praca nad referatami w grupach.

04.04– Wykład: dr inż. arch. Andrzej Hrabiec: Przykłady dobrej praktyki projektowej – projekty rewitalizacji w Europie i na Świecie, część II.

Seminarium  – praca nad referatami w grupach.

11.04–Wykład: mgr inż. arch. Olga Górnik. temat: Rewitalizacja terenów poprzemysłowych.

Seminarium  – praca nad referatami w grupach.

 1. 04. Kolokwium – dotyczące wykładów i danych podstawowych opracowywanego tematu,

Seminarium  – praca nad referatami w grupach.

Seminarium  – ostateczny termin oddania referatów.

 

 

 

KRYTERIA OCENY PRACY:

 • KOMPLETNOŚĆ – wykonanie pełnego zakresu opracowania;
 • UMIEJĘTNOŚĆ UZASADNIENIA – dlaczego uznajecie dany projekt rewitalizacji za interesujący;
 • UMIEJĘTNOŚĆ DOBORU – strony ilustracyjnej i czytelność przedstawienia projektu;
 • UMIEJĘTNOŚĆ KRYTYCZNEGO – spojrzenia na dany projekt;
 • SYSTEMATYCZNOŚĆ – uzyskanie:

1) regularnych obecności na wykładach i seminariach;

2) pozytywna ocena z referatu;

3) pozytywne oceny z kolokwium;

4) ocena końcowa będzie średnią arytmetyczną ocen z kolokwium i referatu.

Referat jest tekstem naukowym, stąd wynika, że tekst bez przypisów oraz bibliografii nie może być zaliczony na ocenę pozytywną.

 

 

Informacje organizacyjne publikujemy na stronie www.a52.pl

Tematy terenów do rewitalizacji w Dębicy (oznaczenia obszarów znajdują się w nazwach plików):

 1. D1 – widok całości miasta;
 2. D2 – tereny pokolejowe;
 3. D3 – teren śródmiejski (rynek);
 4. D4 – teren pokolejowy;
 5. D5 – teren śródmiejski (synagoga);
 6. D6 – teren śródmiejski (skwer);
 7. D7 – teren śródmiejski (ciek wodny, skwer);
 8. D8 – teren poprzemysłowy;
 9. D9 – teren sportowy;
 10. D10 – teren nadrzeczny;
 11. D11 – teren śródmiejski (skwer, park).

d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 d11

Prawo, Ekonomika i Zarządzanie… – karta przedmiotu

Drodzy Studenci,

poniżej znajdziecie szczegółowy zakres zadania kursowego na ćwiczeniach z przedmiotu Prawo, Ekonomika i Zarządzanie w Procesie Inwestycyjnym. Wszelkie szczegóły będą omawiane na ćwiczeniach, a także konsultowane indywidualnie.

 

PRAWO W PROCESIE INWESTYCYJNYM

ZARZĄDZANIE I EKONOMIKA PROCESU INWESTYCYJNEGO

                                                                                      

 

CEL : ANALIZA WYBRANEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO.

 

Zakres zadania:

 

 1. Dane dotyczące wybranego obiektu- inwestycji ( powierzchnie, wysokość, kubatura, układ funkcjonalny)
 2. Analiza uwarunkowań lokalizacyjnych (zapisy MPZP lub Studium, ocena projektu w stosunku do dostępnych wytycznych planistycznych)
 3. Analiza zagospodarowania działki
 • Odległość od granic, istniejącej zabudowy
 • Opis obiektów sąsiadujących
 • Parkingi, dojazdy dojścia
 • Usuwanie odpadów
 • Dostępność dla służb technicznych
 • Elementy małej architektury
 1. Analiza wybranych zagadnień w zakresie spełnienia warunków technicznych
 • Zagadnienia p.poż, sanepid, bhp, dostępność dla niepełnosprawnych itp.
 1. Fazy procesu inwestycyjnego
 2. Szacunkowy koszt inwestycji

 

Forma opracowania:

 

 • Tekst, rysunki– 10 stron + rysunki (projekt z naniesioną korektą na planszach złożonych do formatu A4)
 • Karta tytułowa: w lewym górnym rogu – imię i nazwisko – rok studiów, rok akademicki
 • Obowiązuje: podpis pod tekstem – podanie źródeł i literatury.
 • Termin oddania: jak w harmonogramie

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Harmonogram zajęć z przedmiotu Prawo, Ekonomika i Zarządzanie w Procesie Inwestycyjnym

 

Drodzy Studenci,

poniżej znajdziecie harmonogram zajęć z przedmiotu Prawo, Ekonomika i Zarządzanie w Procesie Inwestycyjnym. Szczegóły dotyczące zadania kursowego będą przekazane na najbliższych ćwiczeniach.

 

LUTY

 

25.02 Wykład 1., Wprowadzenie
26.02

 

MARZEC

 

4.03 Ćwiczenia 1
5.03

 

11.03 Wykład 2
12.03

 

18.03 Wykład 3
19.03

 

25.03 Wykład 4
26.03

 

KWIECIEŃ

 

1.04 Wykład 5
2.04

 

8.04 Ćwiczenia 2
9.04

 

15.04 Ćwiczenia 3
16.04

 

22.04 ŚWIĘTA
23.04

 

29.04 Ćwiczenia 4
30.04

 

 

 

MAJ

 

 

6.05 Wykład 6
7.05

 

13.05 Wykład 7
14.05

 

20.05 Ćwiczenia 5/Juwenalia
21.05

 

27.05 Wykład 8
28.05

 

03.06 Ćwiczenia 6
04.06

 

10.06 Wykład 9
11.06

 

17.06 Kolokwium, oddanie prac
18.06

Konferencja „Christian art and architecture in the revitalized post-christian European cities”

PLAKAT_KONFERENCYJNY-kopia-page-001

 

Program Konferencji

 

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij