Strona główna » Planowanie Przestrzenne

Planowanie Przestrzenne

Przegląd – Planowanie Przestrzenne

Drodzy Studenci,

Składanie prac do przeglądu z przedmiotu Planowanie Przestrzenne odbędzie się we wtorek 3.12 o godzinie 10:00 w sali nr 3.

Obowiązujący zakres:

 • Rysunek w skali 1:5000
 • Materiały z 2 klauzur.

Planowanie przestrzenne i regionalne – harmonogram

PLANOWANIE PRZESTRZENNE, PLANOWANIE REGIONALNE,                                                                     ROK AKADEMICKI 2019/2020

GRUPA PROF. BOGUSŁAWA PODHALAŃSKIEGO

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WTORKI       8.30- 12.15 SALA 3 BUDYNEK WA UL. WARSZAWSKA,  CZWARTKI   13.45- 16.00 SALA P2B  BUDYNEK WA UL. PODCHORĄŻYCH

 

    PLANOWANIE PRZESTRZENNE PLANOWANIE REGIONALNE
1. 10. 10.19 cz Wprowadzenie, podział na grupy. Wydanie tematów, omówienie problematyki zajęć.

Uwarunkowania rozwoju- inwentaryzacja stanu zagospodarowania terenu- analiza istniejącej struktury funkcjonalno- przestrzennej

Zakres prac w semestrze, harmonogram. Określenie zakresu terenowego.
2. 15. 10 .19 Uwarunkowania przekształceń przestrzennych miasta. Zebranie podstawowych informacji na temat opracowywanego terenu Lista problemów do rozwiązania Uwarunkowania rozwoju: struktura osadnicza, komunikacja, uwarunkowania przyrodnicze, kulturowe -synteza uwarunkowań. 
3. 17. 10.19 cz Uwarunkowania przekształceń przestrzennych miasta. Opracowanie analizy zasobów przyrodniczych, kulturowych oraz walorów krajobrazowych.

 Wskazanie ograniczeń .

Określenie stanu istniejącego elementów infrastruktury i układu komunikacyjnego.

Uwarunkowania rozwoju wytyczne z planu zagospodarowania województwa 
4. 22. 10.19 Uwarunkowania przekształceń przestrzennych miasta. Zagadnienia społeczne oraz obszary problemowe. Ocena stanu istniejącego pod kątem usług publicznych, miejsc pracy i standardu zamieszkiwania.

 Wskazanie terenów zdegradowanych-  zniszczonych,  pozbawio-nych funkcji, w złym stanie technicznym, konfliktowych.

Synteza uwarunkowań- korekta
5. 24. 10.19 cz Uwarunkowania przekształceń przestrzennych miasta. Krajobraz miejski. Ocena struktury miasta pod kątem elementów fizjonomicznych Diagnoza: Określenie głównych problemów.
6. 29. 10 .19 Diagnoza stanu istniejącego – uwarunkowania rozwoju. Zebranie wyników przeprowadzonych analiz. Wskazanie głównych ograniczeń i problemów przestrzennych. Wskazanie terenów wyłączonych spod zabudowy oraz wymagających interwencji PRZEGLĄD I: Synteza uwarunkowań  –(rysunek + tekst),   
7.       05. 11.19 PRZEGLĄD I –(2 rysunki: inwentaryzacja, diagnoza + tekst),  synteza uwarunkowań miasta, diagnoza-zdefiniowanie problemów i możliwości rozwojowych w odniesieniu do  miasta Omówienie przeglądu, omówienie zakresu projektu zagospodarowania przestrzennego regionu.
8. 07.11. 19 cz Wytyczne do projektu zagospodarowania miasta, możliwości i ograniczenia (wskazanie kierunków rozwoju miasta) – zapis działań Koncepcja strategii rozwoju regionu oraz zagospodarowania przestrzennego regionu, – korekta.
9. 12. 11.19 Założenia, podstawy rozwoju, bilansowanie potrzeb. Koncepcja strategii rozwoju regionu oraz zagospodarowania przestrzennego regionu – wytyczne dla rozwoju miasta + opis – korekta
10. 14. 11.19 cz. KLAUZURA I – założenia programowe, wariantowanie, schematy wraz z przekształceniami układu komunikacyjnego (przygotowanie: wydrukowanych podkładów w skali 1:10000 – obszar  miasta, przyniesienie kalek technicznych, przyborów rysunkowych  – ołówki, pisaki i/lub kredki kolorowe, mazaki kolorowe, itp.) PRZEGLĄD II  Oddanie rysunków  (2 plansze) + opis
11. 19. 11.19 Wybór wariantu i określenie zapotrzebowania terenowego na poszczególne funkcje. Szkic koncepcji kierunków rozwoju w skali 1: 5000 Omówienie przeglądu. Korekty.
12.    21. 11.19 cz Konkretyzacja lokalizacji poszczególnych rodzajów użytkowania, (1: 5 000) – korekta  
13. 26. 11.19 Koncepcja planu miasta – rozmieszczenie funkcji; Zagadnienia dotyczące prawidłowości rozmieszczenia poszczególnych rodzajów użytkowania,  kształ-towanie krajobrazu,  
14.    28. 11.19 cz KLAUZURA II – elementy krystalizacji planu miasta – elementy komponujące przestrzeń, sieć przestrzeni publicznych (przygotowanie: wydrukowanych podkładów w skali 1:5000 – obszar miasta, przyniesienie kalek technicznych, przyborów rysunkowych  – ołówki, pisaki i/lub kredki kolorowe, mazaki kolorowe, itp.)  
15. 03. 12. 19 PRZEGLĄD II –projekt planu  miasta (rysunek + tekst- założenia projektu, charakterystyka i ocena wariantów rozwoju, itp.) oraz przyjęte rozwiązania projektowe – prezentacja  
16.    05. 12. 19 cz Projekt planu miasta – komunikacja, infrastruktura techniczna, zagadnienia ochrony środowiska przyrodniczego i kultu-rowego. Określenie podstawowych standardów dla różnego rodzaju użytkowania uszczegółowienie rozwiązań, korygowanie rozwiązań.  
17.    10. 12.19 Projekt planu miasta – Wyznaczenie obszarów występowania głównych przestrzeni publicznych, ich charakterystyka funkcjo-nalna (schemat funkcjonalny) i powiązania z resztą miasta    uszczegółowienie rozwiązań, integrowanie przestrzeni miejskiej- korygowanie rozwiązań  
18. 12. 12.19 cz Koncepcja zagospodarowania przestrzennego miasta w konwencji planistycznej (zbliżonej do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego), Ćwiczenie zapisu projektu  
19. 17. 12.19 Zasady przekształceń struktury miasta – schematy ilustrujące przyjęte rozwiązania – komunikacja, struktura przestrzenna, kompozycja.  
20. 19. 12.19 cz Wybór fragmentu do projektu planu szczegółowego miasta (skala 1:1000)  
21. 07. 01.20 Projekt planu szczegółowego fragmentu miasta (skala 1:1000) oraz jego korelacja z projektem rozwoju  miasta (skala 1:5000)  
22. 09. 01.20 cz Projekt planu szczegółowego fragmentu miasta (skala 1:1000) +  propozycja kształtowania gabarytów zabudowy (trzeci wymiar – przekrój lub pierzeja lub aksonometria ) – schematycznie pokazanie gabarytów  
23.    14. 01.20 PRZEGLĄD IV – projekt planu miasta 1: 5000,  projekt planu szczegółowego fragmentu miasta (skala 1: 1000) + opis (całość)  
24. 16. 01.20 cz Uszczegółowienie rozwiązań, korygowanie rozwiązań w 2 skalach. Opracowanie graficzne  
25.    21. 01.20 OBRONY PROJEKTÓW  
26.    23. 01.20 cz OBRONY PROJEKTÓW     ODDANIE PROJEKTÓW ODDANIE PROJEKTU
27.         

 

Do zaliczenia projektu obowiązuje:

 1. INWENTARYZACJA 1: 5000
 2. UWARUNKOWANIA ROZWOJU REGIONU- SYNTEZA
 3. PROJEKT PLANU ZAGOSPODAROWANIA W SKALI REGIONALNEJ
 4. UWARUNKOWANIA ROZWOJU MIASTA – SYNTEZA 1- 2 RYS W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZŁOŻONOŚCI PROBLEMATYKI (skala 1:5000) Z ZAPISEM POSTULOWANYCH DZIAŁAŃ
 5. MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA, ROZWIĄZANIA WARIANTOWE, SCHEMATY  
 6. PROJEKT PLANU  ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA (skala 1:5000)
 7. PROJEKT PLANU SZCZEGÓŁOWEGO FRAGMENTU MIASTA (skala 1:1000) 
 8. ZASADY PRZEKSZTAŁCEŃ STRUKTURY MIASTA
 9. PLANSZA DODATKOWA: SZKICE, SCHEMATY DO PROJEKTU
 10. Opis każdego etapu
 11. Płytka CD (wszystkie plansze + opis)

 

Praca w zespołach 4 osobowych,

Praca w zespołach 2 osobowych

Praca indywidualna

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij