Strona główna » Prawo, Ekonomika i Zarządzanie w Procesie Inwestycyjnym

Prawo, Ekonomika i Zarządzanie w Procesie Inwestycyjnym

Prawo, Ekonomika i Zarządzanie – test

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa Studentów na test z przedmiotu Prawo, Ekonomika i Zarządzanie, który odbędzie się 16 czerwca (wtorek) o godz 15:00.

Komunikat w sprawie sesji letniej – Architektura i GP!

 1. Prawo, ekonomika i zarządzanie w procesie inwestycyjnym

Drodzy Państwo,

Ostateczny termin przesyłania wykonanych prac upływa 15 czerwca 2020.

Osoby przebywające na zwolnieniach lekarskich mogą wysłać prace w terminie późniejszym – poprawkowym – 01.09 do 11.09.2020.

Prace prosimy przesyłać wyłacznie w formie elektronicznej, po ich maksymalnym skompresowaniu, najlepiej w formie linku do dysku wirtualnego bezpośrednio do prowadzacych grupy. Nie przewidujemy fizycznego oddania projektów.

Egzamin w formie testu odbedzie sie 16 czerwca na platformie Teams, zgodnie z wytycznymi obowiazującymi na PK. Godzinę podamy w nastepnym komunikacie.

 

2. Projektowanie urbanistyczne

Ostateczny termin przesyłania wykonanych prac upływa 20 czerwca 2020. 

 

Osoby przebywające na zwolnieniach lekarskich moga wysłac prace w terminie późniejszym – poprawkowym – 01.09 do 11 września 2020.

Prace prosimy przesyłać wyłacznie w formie elektronicznej, po ich maksymalnym skompresowaniu, najlepiej w formie linku do dysku wirtualnego bezpośrednio do prowadzacych grupy. Nie przewidujemy fizycznego oddania projektów.

3. Teoria i zasady projektowania miast

Oceny zostaną przesłane na maila starosty roku do 8.06.2020. Do tego terminu można jeszcze przesyłać brakujące prezentacje.

4. GP – Procesy Urbanizacji, suburbanizacji i przemiany strukturalne miast

Ostateczny ternim przesyłania wykonanych prac upływa 8-go czerwca 2020.

Szczegółowe informacje dotyczące oddania prac, przekazywane są Państwu regularnie na adres mailowy roku, podany przez starostę jako adres kontaktowy.

5. Marketing Terytorialny

Oceny końcowe z prac zaliczeniowych dostepne są u prowadzących grupy. W przypadku oceny łączonej, można zapoznać się także z ocenami cząstkowymi.

Prawo, ekonomika i zarządzanie… – konsultacje

Szanowni Państwo,

w dniu 11.05.2020 r. (poniedziałek) odbędą się konsultacje online dotyczące zadania zaliczeniowego z przedmiotu EKONOMIKA, PRAWO I ZARZĄDZANIE. Zajęcia przeprowadzimy na programie zoom. 15 minut przed rozpoczęciem zajęć zostanie przekazany link do Starosty, za pomocą którego uzyskają Państwo dostęp do konwersacji.

Na konsultacjach będzie obecna Aleksandra Kuśmierska i Szymon Usydus.

Artykuł do przeczytania

Szanowni Państwo,

Zwaracamy Państwa uwage na stronę 17 magazynu branżowego Inżynier Budownictwa (3/2020) gdzie znajdą państwo ważny artykuł dotyczący sankcji za niestosowanie Prawa Budowlanego. Polecamy państwa uwadze także magazyn Przewodnik Projektanta (dostępny także w aplikacji mobilnej)
http://p.izbudujemy.pl/inzynierbudownictwa/pliki/przewodnik_projektanta_wyd_1_2020.pdf

Szkolenia Warsztat Architekta

Drodzy Państwo,

zachęcamy do przyjrzenia się katalogowi szkoleń, udostępnionemu na stronie http://www.warsztatarchitekta.pl/szkolenia/ (szkolenia ogólnodostępne zalinkowane są w sekcji Biblioteka Szkoleń.

Szkolenia prezentowane poniżej powstały w Okręgowych Izbach Architektów na zlecenie, przy koordynacji i wsparciu Podkomisji ds Szkoleń Zawodowych Architektów przy Krajowej Radzie IARP.

Zmiany w ustawie Prawo Budowlane

Szanowni Państwo Studenci,
Informujemy uprzejmie, że w dniu 18 marca 2020 r. opublikowano ustawę o zmianie ustawy prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Nowe zmiany wejdą w życie po 6 miesiącach od dnia ogłoszenia (czyli 19 września 2020 r.), z wyjątkiem art. 5 pkt 2 lit. b w zakresie art. 7 ust. 8g i 8g, który to wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia. Prosimy uprzejmie o zapoznanie się z nadchodzącymi zmianami.

Prawo, ekonomika – do przeczytania

Szanowni Państwo Studenci,
Polecamy szczególnej uwadze ostatni numer (ale również i wszystkie poprzednie) pisma „Inżynier Budownictwa”, w którym są co najmniej cztery interesujące artykuły dotyczace zakresu wiedzy objetego wykładami.
Zwracamy uwagę, że mimo iż pismo to adresowane jest do osób będących członkami Izby Inżynierów Budownictwa, tym bardziej powinno być znane przyszłym inżynierom architektom oraz absolwentom gospodarki przestrzennej, którzy będą w przyszłości z nimi współpracować.

Zmiany w Prawie Budowlanym

Polecamy Państwu Studentom (koniecznie!!!) zapoznanie się z najnowszymi informacjami na temat zmian w ustawie Prawo  Budowlane, zmierzające do ułatwienia inwestycji.

„Zmiana przepisów ma uprościć i przyspieszyć proces inwestycyjno-budowlany oraz zapewnić większą stabilność podejmowanych w nim rozstrzygnięć.

Zmiany zaproponowane w ustawie mają na celu:

 1. usunięcie nadmiarowych obowiązków inwestora oraz doprecyzowanie regulacji budzących wątpliwości interpretacyjne w zakresie:
  • procedury uzyskiwania odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych,
  • zasad sporządzania projektu budowlanego,
  • szczegółowych zamierzeń budowlanych,
  • stwierdzenia nieważności decyzji,
  • przeniesienia decyzji pozwolenia na budowę,
  • samowoli budowlanej,
  • uregulowanie kwestii nielegalnego użytkowania obiektu,
  • zmian doprecyzowujących i dostosowujących niejasne przepisy;
 2. zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego;
 3. uporządkowanie kwestii kompetencyjnych związanych z:
  • wydawaniem decyzji o pozwoleniu na budowę obiektów budowlanych związanych z gospodarką morską,
  • wprowadzeniem do obrotu lub udostępnieniem na rynku krajowym wyrobów budowlanych;
 4. zapewnienie sprawności przebiegu procesu inwestycyjnego w części dotyczącej wydawania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz realizacji przyłączy do tych sieci.

Najistotniejsza propozycja modyfikacji procesu budowlanego to podział projektu budowlanego na projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny. Taki zabieg legislacyjny ma zmniejszyć obciążenia organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz umożliwić szybsze przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Aby ułatwić inwestorom ustalenie, które roboty budowlane wymagają dokonania zgłoszenia budowy organowi administracji architektoniczno-budowlanej, zamiast uzyskania pozwolenia na budowę, a które kategorie robót nie wymagają ani pozwolenia na budowę ani nawet zgłoszenia, zaproponowano daleko idące zmiany w art. 29 i art. 30 ustawy – Prawo budowlane.

W art. 29 w ust. 1 w pkt 1–30 na nowo określono katalog obiektów, których budowa wymaga dokonania zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Dotychczasowe brzmienie przepisu wyszczególniało budowy zwolnione z obowiązku uzyskania decyzji pozwolenia na budowę bez określenia, czy dana budowa podlega zgłoszeniu, o którym mowa powyżej. Katalog robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, a wymagających zgłoszenia, uzupełniono o naziemne tarasy przydomowe o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2. Zrezygnowano również z opisania przeznaczenia pomostów, które można wznosić na podstawie zgłoszenia, pozostając przy określeniu ich parametrów charakterystycznych, tj. całkowitej długości do 25 m i wysokości 2,5 m od korony pomostu do dna akwenu.

Zdecydowano się zwolnić z pozwolenia na budowę wszystkie oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę, bez względu na to, czy są to oczyszczalnie przydomowe czy też nie. Procedurę zgłoszenia już stosuje się do oczyszczalni przydomowych o wskazanej pojemności. Wprowadzono ułatwienia w zakresie realizacji obiektów budowlanych będących jednocześnie urządzeniami wodnymi na gruntach leśnych Skarbu Państwa. Zmiana ta ma wpłynąć na skuteczniejszą realizację inwestycji polegających na budowie obiektów retencjonujących wodę w lasach.

W art. 29 ust. 2 pkt 1–32 wskazano katalog budów, których prowadzenie nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę ani zgłoszenia.

Z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę jak i zgłoszenia, zostały zwolnione m.in. tarasy przydomowe o powierzchni zabudowy do 35 m2.

Do listy obiektów budowlanych niewymagających zgłoszenia dodano również zamierzenia budowlane polegające na instalacji naziemnych zbiorników do przechowywania paliw o pojemności do 5 m3.

W art. 34 Prawa budowlanego przewidziano podział projektu budowlanego na projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny. Projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym będą tą częścią projektu budowlanego, którą zatwierdzać ma organ administracji architektoniczno-budowlanej. Projekt techniczny nie będzie zatwierdzany i przedkładany organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

W celu zapewnienia interesów właścicieli obiektów budowlanych wybudowanych na podstawie będącej w obiegu decyzji o pozwoleniu na budowę, jak również budynków, dla których została wydana decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, wprowadzono w przepisach regulację, zgodnie z którą nie będzie można stwierdzić nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli na jej podstawie zostało zrealizowane zamierzenie budowlane, a od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 5 lat, a w przypadku wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – 5 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na użytkowanie stała się ostateczna.

Zmiana ustawy – Prawo budowlane wprowadza uproszczone postępowanie legalizacyjne odnoszące się do starych samowoli budowlanych – budowy zakończone przynajmniej 20 lat temu – w szczególności zrealizowane przed wejściem w życie obowiązującej ustawy.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 5 pkt 2 lit. b w zakresie art. 7 ust. 8g2 i 8g5, który będzie obowiązywał po 12 miesiącach od daty ogłoszenia”.

Informacje podajemy za: ZA (Zawód Architekt) 

Prawo, ekonomika – informacje

Szanowni Państwo Studenci,
Zwracamy Państwa uwagę na ostatni komunikat TUP, a w nim w szczególności na znajdujące się na stronie 18. informacje o zmianach w prawie, oraz na prezentacje i omówienia interesujących Państwa lektur (od str 23), z których co najmniej jedną polecaliśmy już uprzednio.

Nowelizacja Prawa Budowlanego

Nowelizacja Prawa Budowlanego

13 lutego 2020 r. po przejściu całego procesu legislacyjnego Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw. Ustawa została skierowana do Prezydenta RP i została podpisana w dniu 3 marca br. Ustawa po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw wejdzie w życie 6 miesięcy od momentu publikacji, tj prawdopodobnie w sierpniu lub wrzesniu br. . 

W wyniku sejmowych i senackich prac legislacyjnych w ustawie wprowadzono drobne korekty nie zmieniające zasadniczych rozwiązań prawnych przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju. W trakcie tych prac została przyjęta jedna z postulowanych przez Izbę Architektów RP propozycji skorygowania zapisów art. 36a Prawa budowlanego.

W związku z uchwaloną zmianą ustawy, w której gruntownie zmienia się struktura projektu budowlanego Ministerstwo Rozwoju przystąpiło do prac nad nowym rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i treści projektu budowlanego. Do prac nad tym rozporządzeniem, prowadzonych na wstępnym etapie ministerialnym, została zaproszona również Izba Architektów RP. 

Polecamy uwadze Państwa Studentów;

http://www.warsztatarchitekta.pl

http://www.warsztatarchitekta.pl/start-up

http://www.warsztatarchitekta.pl/vademecum/oprogramowanie

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij