Strona główna » Rewitalizacja miast

Rewitalizacja miast

Rewitalizacja – prezentacja

Drodzy studenci,

poniżej znajduje się szablon, do którego prosimy dopasować swoją prezentację. Ma być ona zwarta i w prosty sposób objaśniająca temat wybranego zagadnienia.

Prosimy nie dodawać więcej slajdów niż przewidziano we wzorze.

template001REWIT

Wytyczne edytorskie – rewitalizacja

Szanowni studenci,

Poniżej zamieszczone zostały wytyczne edytorskie do opracowania referatu z przedmiotu Rewitalizacja.

 

Zasady przygotowania REFERATU

Przypisy i bibliografia

Rewitalizacja – zajęcia

Jutro zajęcia ma druga połowa roku zgodnie z harmonogramem. Wykład rozpocznie się o 10.30. Dla pierwszej połowy roku zostanie zmieniony harmonogram (i najprawdopodobniej będziemy się umawiać na odrabianie zajęć).

Rewitalizacja- listy tematów

Proponowane tematy do opracowania w ramach referatu z Rewitalizacji miast znaleźć możecie tu: Europa, Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Azja, Australia, Afryka. Możecie też zaproponować własny temat – do uzgodnienia z prowadzącym. Życzymy miłej pracy 🙂

Harmonogram przedmiotu Rewitalizacja Miast

Zakład Odnowy Miast

Instytut Projektowania Miast i Regionów

Wydział Architektury

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki

 

Rok III semestr 5, rok akademicki 2017/2018.

 

REWITALIZACJA MIAST

 

Wykłady prowadzący:

Dr hab. inż. arch. Bogusław Podhalański

Seminaria – skład zespołu dydaktycznego:

dr inż. arch. Andrzej Hrabiec,

mgr inż. arch. Olga Górnik,

mgr inż. arch. Agnieszka Wójcik-Popek.

 

Temat:

Projekty rewitalizacji miast

 

CEL I PRZEDMIOT

Celem tego kursu jest zapoznanie się oraz krytyczna ocena materiałów dotyczących projektów rewitalizacji miast polskich i europejskich.

Efektem pracy semestralnej ma być referat obejmujący powyższe zagadnienia wykonany zgodnie z poniższymi wytycznymi.

 

ZAKRES I FORMA OPRACOWANIA REFERATU

Zakres ilościowy referatu:

– 10 – 15 stron + 4 strony formatu A4, czcionka 12 p, odstęp 1,5, wyjustowane „do bloku”;

– CD z opisem: (imię, nazwisko, tytuł referatu, rok akad. 2017/2018, sem. V)

Opracowanie należy spiąć (zszyć) w formie trwałej wraz z płytą CD włożoną do „koszulki” zawierającą treść referatu (nie muzykę), ewentualnie prezentację.

 

ZAKRES MERYTORYCZNY REFERATU:

Część referatu wykonywana w grupach do 4 osób:

 1. Podstawowe dane – wielkość miasta (powierzchnia), ilość mieszkańców.
 2. Nazwa projektu rewitalizacji.
 3. Omówienie projektu rewitalizacji ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn degradacji w rozbiciu na:

– degradacje przestrzenne,

– degradacje społeczno – ekonomiczno – gospodarcze,

– degradacje ekologiczne,

– degradacje kulturowe.

 1. Rodzaj struktury przestrzennej podlegającej degradacji teren: poprzemysłowy, powojskowy, po-kolejowy, po-portowy, śródmiejski, po-sportowy.
 2. Omówienie problematyki kompozycji urbanistycznej pierwiastków artystycznych oraz omówienie sposobu zagospodarowania – idea, metafora.
 3. Ilustracje: powinny odzwierciedlać cechy przestrzenne sposobu przeciwdziałania degradacji terenu (rzuty/pierzeje/przekroje) obrazujące ideę projektu rewitalizacji.

Część referatu wykonywana indywidualnie:

Należy, na co najmniej na 1 stronie ocenić krytycznie projekt rewitalizacji pod względem kryteriów: estetycznych, kompozycyjnych, behawioralnych, funkcjonalnych, komunikacyjnych.

 

TERMINY / HARMONOGRAM

06.10 I poł. roku / 13.10 II poł. roku – Wykład: Dr hab. inż. arch. Bogusław Podhalański: Wprowadzenie w zagadnienia rewitalizacji i urbanistyki operacyjnej. Seminarium – zapisy do grup, omówienie tematów referatów;

20.10 I poł. roku / 27.10 II poł. roku – Wykład: dr inż. arch. Andrzej Hrabiec: Programy i projekty rewitalizacji – teoria, a zagadnienia praktyczne. Seminarium – zdefiniowanie tematów referatów;

03.11 I poł. roku / 10.11 II poł. roku – Wykład: dr inż. arch. Anna Ziobro: Prawne aspekty wynikające z Ustawy o Rewitalizacji. Seminarium  – praca nad referatami w grupach;

17.11 I poł. roku / 24.11 II poł. roku – Wykład: Dr hab. inż. arch. Bogusław Podhalański: Przykłady dobrej praktyki projektowe – projekty rewitalizacji. Seminarium – praca nad referatami w grupach;

01.12 I poł. roku / 08.12. II poł. roku Wykład: dr inż. arch. Andrzej Hrabiec: Przykłady dobrej praktyki projektowe – projekty rewitalizacji, Seminarium – praca nad referatami w grupach;

15.12 I poł. roku / 13.01 II poł. roku – Wykład: Przykłady dobrej praktyki projektowe – projekty rewitalizacji, Seminarium – Klauzura – dotycząca wykładów i danych podstawowych opracowywanego tematu, praca ze studentami nad referatami;

ocena klauzur;

20.01 I poł. roku / 27.01 II poł. roku – Wykład: prezentacje referatów studenckich i dyskusja Seminarium – ocena klauzur i ostateczne oddanie referatów.

 

KRYTERIA OCENY PRACY:

 • KOMPLETNOŚĆ – wykonanie pełnego zakresu opracowania;
 • UMIEJĘTNOŚĆ UZASADNIENIA – dlaczego uznajecie dany projekt rewitalizacji za interesujący;
 • UMIEJĘTNOŚĆ DOBORU – strony ilustracyjnej i czytelność przedstawienia projektu;
 • UMIEJĘTNOŚĆ KRYTYCZNEGO – spojrzenia na dany projekt;
 • SYSTEMATYCZNOŚĆ – uzyskanie:

1) regularnych obecności na wykładach i seminariach;

2) pozytywna ocena z referatu;

3) pozytywne oceny z klauzury;

4) ocena końcowa będzie średnią arytmetyczną ocen z klauzury i referatu.

 

Referat jest tekstem naukowym, stąd wynika, że tekst bez przypisów oraz bibliografii nie może być zaliczony na ocenę pozytywną.

 

Aby, uzyskać ocenę bardzo dobrą należy referat zaprezentować na ostatnim wykładzie, a na płytce przedstawić prezentację.

 

Informacje organizacyjne publikujemy na stronie www.a52.pl

Grupa dr inż. arch. Andrzeja Hrabca

Informujemy, że konsultacje z dr inż. arch. Andrzejem Hrabcem odbędą się w czwartek 2.02 o godzinie 12:00 w pokoju 401.

Oddanie prac z przedmiotu Rewitalizacja wyznaczone jest na 3.02 (piątek) od godziny 11:00.

 

Prosimy pamiętać o dołączaniu płyt CD!!! Bez płyty CD praca nie będzie podlegała ocenie.

Rewitalizacja miast

Harmonogram zajęć z przedmiotu Rewitalizacja miast oraz wytyczne do pracy semestralnej pobrać można tutaj.

Rewitalizacja Miast – informacje ogólne

REWITALIZACJA URBANISTYCZNA

Wykłady prowadzący:

Prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew K. Zuziak

Seminaria Prowadzący:

Prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Węcławowicz – Bilska

Dr hab. inż. arch. Bogdan Podhalański

Skład zespołu dydaktycznego:

dr inż. arch. Andrzej Hrabiec

dr inż. arch. Urszula Nowacka – Rajsner

dr inż. arch. Jakub Błachut

dr inż. arch. Piotr Langer

mgr inż. arch. Mariusz Łysień


Temat:

REWITALIZACJA MIAST

 

Cel i przedmiot

Celem tego kursu jest zapoznanie się oraz krytyczna ocena materiałów projektów rewitalizacji miast polskich i europejskich.

Efektem pracy semestralnej ma być referat obejmujący powyższe zagadnienia wykonany zgodnie z poniższymi wytycznymi.

 

Zakres i forma opracowania referatu

Zakres ilościowy referatu:

– 10 – 15 stron + 4 strony formatu A4, czcionka 12 p, odstęp 1,5, wyjustowane do bloku;

– CD z opisem: (imię, nazwisko, tytuł referatu, rok akad. 2015/2016, sem. V)

Opracowanie należy spiąć (zszyć) w formie trwałej wraz z płytą CD włożoną do „koszulki”

Zakres merytoryczny referatu:

Część referatu wykonywana w grupach 4 osobowych:

 1. Podstawowe dane – wielkość miasta (powierzchnia), ilość mieszkańców.
 2. Nazwa projektu rewitalizacji.
 3. Omówienie projektu rewitalizacji ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn degradacji w rozbiciu na:

– degradacje przestrzenne,

– degradacje społeczno – ekonomiczno – gospodarcze,

– degradacje ekologiczne,

– degradacje kulturowe.

 1. Rodzaj struktury przestrzennej podlegającej degradacji: teren: poprzemysłowy, powojskowy, po-kolejowy, po-portowy, śródmiejski, po-sportowy.
 2. Omówienie problematyki kompozycji urbanistycznej pierwiastków artystycznych. Omówienie sposobu zagospodarowania – idea.
 3. W ramach oceny krytycznej omawiania projektu rewitalizacji, należy zaproponować nowy element przestrzenny, który podniesie walory estetyczne, funkcjonalne lub kompozycyjne projektu, lub też udowodnić, iż taki element jest niepotrzebny.
 4. Ilustracje: powinny odzwierciedlać cechy przestrzenne sposobu przeciwdziałania degradacji terenu (rzuty / pierzeje / przekroje) obrazujące ideę projektu rewitalizacji oraz element przestrzenny będący inspiracją z innego projektu rewitalizacji.

Część referatu wykonywana indywidualnie:

Należy, co najmniej na 1 stronie ocenić krytycznie projekt rewitalizacji pod względem kryteriów: estetycznych, kompozycyjnych, behawioralnych, funkcjonalnych, komunikacyjnych.

Terminy / Harmonogram:

16.10 I poł. roku / 23.10 II poł. roku – Wykład: prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew K. Zuziak: Wprowadzenie w zagadnienia rewitalizacji i urbanistyki operacyjnej. Seminarium – zapisy do grup, omówienie tematów referatów;

30.10 II poł. roku / 06.11 I poł. roku – Wykład: dr inż. arch. Andrzej Hrabiec: Programy i projekty rewitalizacji – teoria, a zagadnienia praktyczne. Seminarium – prezentacje referatów;

13.11 I poł. roku / 20.11 II poł. roku – Wykład: prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew K. Zuziak: Wprowadzenie w zagadnienia rewitalizacji i urbanistyki operacyjnej, część 2. Seminarium – zapisy do grup, omówienie tematów referatów;

27.11 I poł. roku / 04.12 II poł. roku – Wykład: prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew K. Zuziak: Przykłady dobrej praktyki projektowej. Seminarium – praca nad referatami;

11.12 I poł. roku / 18.12. II poł. roku Wykład: dr inż. arch. Matylda Bilska – Wdowiarz Ośrodki high-tech, a zrównoważona rewitalizacja obszarów poprzemysłowych – strategir i projekty, Seminarium – Klauzura – dotycząca wykładów i danych podstawowych opracowywanego tematu, klauzur i praca ze studentami nad referatami, prezentacje referatów i praca ze studentami nad referatami

15.01 I poł. roku / 22.01 II poł. roku – Wykład: dr inż. arch. Matylda Bilska – Wdowiarz Poprawa jakości przestrzeni miejskiej w procesie rewitalizacji, na przykładzie przebudowy Berlina, Seminarium – ocena klauzur i praca ze studentami nad referatami, prezentacje referatów i praca ze studentami nad referatami;

29.01. II poł. dla całości roku – Seminarium, prezentacje referatów i ostateczne oddanie referatów.

 

Kryteria oceny pracy:

 • KOMPLETNOŚĆ – wykonanie pełnego zakresu opracowania;
 • TRAFNOŚĆ WYBORU – projektu rewitalizacji i elementu przestrzennego;
 • UMIEJĘTNOŚĆ UZASADNIENIA – dlaczego uznajecie dany projekt za interesujący oraz dany element przestrzenny;
 • SYSTEMATYCZNOŚĆ – uzyskanie:

1) regularnych obecności na wykładach i seminariach;

2) pozytywna ocena z referatu;

3) pozytywne oceny z klauzury;

4) ocena końcowa będzie średnią arytmetyczną ocen z klauzury i referatu.

 

Aby, uzyskać ocenę bardzo dobrą należy referat zaprezentować na seminarium, a na płytce przedstawić prezentację.

Plan zajęć – Rewitalizacja miast

ROK 3 sem. 5

Rewitalizacja Miast

Prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew K. Zuziak

wykłady 1/2 roku co 2tyg. – piątek godz. 9:45-11:15, sala 6


Prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Węcławowicz – Bilska

dr hab. arch. Bogusław Podhalański

seminaria 1/2 roku co 2tyg. – piątek godz. 11:15-13:45, sala 6


Skład zespołu dydaktycznego:

dr inż. arch. Andrzej Hrabiec

dr inż. arch. Urszula Nowacka – Rajsner

dr inż. arch. Jakub Błachut

dr inż. arch. Piotr Langer

mgr inż. arch. Mariusz Łysień

 

 

Zajęcia w roku akademickim 2015/2016

ROK 3 sem. 5

Rewitalizacja Miast

prof. dr hab. inż. arch. Z. Zuziak

wykłady 1/2 roku co 2tyg. – piątek godz. 9:45-11:15, sala 6

dr hab. arch. B. Podhalański

seminaria 1/2 roku co 2tyg. – piątek godz. 11:15-13:45, sala 6

ROK 4 sem. 7

Prawo, Ekonomika i Zarządzanie w Procesie Inwestycyjnym

dr hab. arch. B. Podhalański

Rozkład zajęć

ROK 1/II stopień

Teoria planowania przestrzennego

dr hab. arch. B. Podhalański

ćwiczenia – wtorek godz. 12:00-15:45, sala P2

wykłady – czwartek godz. 12:45-13:30, sala W2

ćwiczenia – czwartek godz. 13:45-16:00, sala P2

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij